Vilkår og betingelser

Dette er vilkår og betingelser fra Uteguiden AS for bestilling av guiding og kurs. Ved å bestille en aktivitet hos oss godkjenner du disse. Gjør deg derfor godt kjent med vilkår og betingelser før du bestiller.

1. Påmelding

Påmelding av kurs og guiding hos Uteguiden AS gjør du gjennom nettsiden www.uteguiden.com, via e-post travel@uteguiden.com eller telefon +47 40 55 46 70. I løpet av et par dager sender vi deg så en skriftlig bekreftelse.

2. Betaling

Fullstendig beløp skal betales innen 14 dager etter at kunden har mottatt bekreftet booking og betalingsinformasjon. Påmeldingen er bindende fra det punktet deltageren har mottatt bekreftelse og betalt 100 % av totalprisen. Personer under 18 år som deltar uten en voksen skal betale samme avgift og trenger i tillegg bekreftelse/godkjenning fra foresatt. Når avgiften er betalt, godtar deltageren samtidig kursvilkårene som Uteguiden AS har satt opp.

3. Avbestilling

  • Ved avbestilling tidligere enn 15 dager før aktiviteten starter skal deltageren betale 20 % av totalprisen.
  • Ved avbestilling mellom 15 og 7 dager før aktiviteten starter skal deltageren betale 50 % av totalprisen.
  • Ved avbestilling i løpet av de siste 7 dagene før aktivitetsdagen skal deltageren betale hele totalprisen.
  • Avbestillinger som kommer direkte på grunn av offisielle reiserestriksjoner knytt korona har fri avbestilling frem til 7 dager før tur/kurs. Vi anbefaler at alle kundene våre har en gyldig reiseforsikring som dekker avbestilling.

4. Endringer

Ved endring av påmelding påløper et endringsgebyr på 200 NOK per påmeldt person.

5. Endringer fra arrangør før aktivitetsstart og avlysning av aktiviteter

Uteguiden AS kan endre avtalevilkårene til deltakerens ulempe bare om det er nødvendig pga. ytre omstendigheter eller endrede forutsetninger. Deltageren kan bryte avtalen om Uteguiden AS ikke utfører det Uteguiden AS har påtatt seg og avtalebruddet er av vesentlig betydning for deltageren. Deltageren skal innen rimelig tid meddele Uteguiden AS om at vedkommende ønsker å avbryte avtalen. Gjøres ikke dette, mister kunden muligheten til å bryte avtalen.

Hvis minimumsantallet på deltagere til en aktivitet ikke er oppfylt har Uteguiden AS rett til å avlyse aktiviteten innen rimelig tid. Kunden vil da få tilbud om å delta på tur/kurs ved en senere anledning eller få refundert beløpet for turen/kurset som er bestilt hos Uteguiden AS.

6. Vær

Hvis den planlagte aktiviteten ikke er mulig å gjennomføre grunnet vær- og føreforhold, vil kunden få tilbud om et alternativt opplegg. Vi gjør oppmerksom på at kunden må betale for et eventuelt mellomlegg dersom prisen for det alternative opplegget er høyere enn det som først ble bestilt. Ved lavere pris vil man få mellomlegget tilbakebetalt.

7. Alder

Personer under 18 år må ha underskrift på egenerklæring fra ansvarlig foresatt for å delta på turer/kurs. Personer under 16 år skal i utgangspunktet være i følge med en ansvarlig. På utvalgte kurs og turer kan dette etter avtale fravikes. En rekke turer og kurs har spesifikke aldersgrenser, disse er presisert under hver tur/hvert kurs og i egenerklæringen. Det er opptil hver enkelt gjest å gjøre seg kjent med aldersgrensene før man bestiller tur/kurs.

8. Arrangement

Uteguiden AS betaler ikke kostnader som forårsakes av manglende kondisjon eller andre personlige omstendigheter hos deltagerne. Det gis ikke avslag på deltageravgiften i forbindelse med avbrutt aktivitet. Instruktørene fra Uteguiden AS har rett til å avvise deltagere dersom manglende kondisjon og/eller utstyr hindrer gruppen i å gjennomføre aktiviteten etter oppsatt plan. Instruktørene fra Uteguiden AS har også rett til å endre aktivitetsplanen på grunn av hendelser som ligger utenfor Uteguiden AS sin kontroll.

9. Deltagerens ansvar i løpet av aktiviteten

  • Deltageren er pliktig å følge anvisningene som blir gitt av instruktøren eller av andre personer som Uteguiden AS leier inn. Deltageren er pliktig å respektere ordensreglene som gjelder for aktiviteten, transporten, kurslokalene osv. og opptre slik at andre kursdeltagere eller utenforstående ikke forstyrres eller lider ubehag. Hvis deltageren på en vesentlig måte bryter dette, kan Uteguiden AS bortvise den aktuelle deltageren.
  • Deltageren er ansvarlig for og skal erstatte skade som denne volder Uteguiden AS gjennom forsømmelse, for eksempel ved å ikke følge anvisninger eller forskrifter. Deltageren er også ansvarlig for og skal erstatte skade som vedkommende ved lovbrudd har påført Uteguiden AS eller andre som Uteguiden AS har leid inn.
  • Deltagere som forlater kurset etter at det er påbegynt er pliktig å informere Uteguiden AS om dette.

10. Dette inngår i prisen

For hver aktivitet eller kurs på dette nettstedet er det spesifisert hva som inngår i prisen av utstyr, transport og mat. Dette kan variere på de ulike produktene.

11. Forsikring

Forsikring inngår ikke i prisen. Deltageren anbefales å undersøke ulykkesforsikringen sin for å kontrollere at den dekker aktuell aktivitet.

12. Reklamasjon/klage/angrerett

Anmerkninger eller klager på aktiviteten må komme fram på stedet omgående og ikke ved kursets slutt. Dette for at arrangøren skal kunne rette opp saken. Dette er også en forutsetning for at Uteguiden AS skal kunne behandle en eventuell skriftlig klage. Skriftlig klage skal være Uteguiden AS i hende senest to måneder etter avsluttet aktivitet. På grunn av dette kan ikke svar påregnes før etter dette tidsrommet. Dersom partene kommer til enighet eller oppgjør avtales på stedet, kan det ikke kreves ytterligere oppgjør etter hjemkomst.

Bytte og angrerett ved kjøp fra nettbutikken vår henvises til angrerettloven og har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi beskjed til bedriften før utløpet av angrefristen, jf. § 21. Alle bestillinger gjort på shop.uteguiden.com er bindende, men du kan benytte deg av angreretten som gjelder i 14 dager etter at du har mottatt varen. Du kan benytte deg av angrerettloven ved at du sender varen i retur til oss eller leverer den på et av kontorene våre i Ålesund eller på Stranda.

Returadresse
Uteguiden Stranda:
Storgata 10, 6200 Stranda
Tlf.: +47 40 55 46 70

Angreretten gjelder ikke
Dersom du oppdager en feil eller mangel på varen du fra får nettbutikken, må du innen rimelig tid kontakte Uteguiden AS og reklamere på denne. Det samme gjelder dersom du har fått noe annet enn det du har bestilt. Det er fint hvis du merker e-posten med «Reklamasjon» eller «Mottatt feil vare» og telefonnummeret ditt, slik at vi raskt kan hjelpe deg. Vi henviser for øvrig til forbrukerkjøpsloven.

13. Tvisteløsning

Partene bør forsøke å løse tvister som gjelder tolkning av avtalen gjennom forhandlinger. Hvis partene ikke blir enige, kan tvisten prøves av Forliksrådet eller allmenn domstol.